Fáiltíonn Raidió na Life roimh mholadh go mbunófaí stáisiún raidió Gaeilge náisiúnta don aos óg

Fáiltíonn Raidió na Life roimh fhoilsiú thuarascáil Chomhchoiste na Gaeilge, na Gaeltachta agus na nOileán ar na dúshláin a bhaineann le craoltóireacht na Gaeilge, a foilsíodh i dTeach Laighin inniu. Déantar sraith moltaí sa tuarascáil le feabhas a chur ar an soláthar Gaeilge ar aerthonnta teilifíse is raidió na tíre, ina measc go mbunófaí bealach raidió le seirbhís 24 uair a chloig trí Ghaeilge a bheadh dírithe ar aos óg na tíre, mar atá á dhéanamh ag Raidió na Life cheana féin i mBaile Átha Cliath.

Ag ócáid sheolta an tuarascála inniu, chuir geallsealbhóirí éagsúla ó earnáil na meán cumarsáide agus ón saol acadúil fáilte roimh méid mhór de na moltaí atá déanta sa tuarascáil, ina measc go ndéanfadh an Rialtas an laghdú de €6,000,000 a d’fhulaing TG4 ó tharla an cúlú eacnamaíochta a athbhronnadh ar an stáisiún.

Rinneadh plé ag seoladh na tuarascála freisin ar an moladh atá déanta ag an gComhchoiste go mbunófaí stáisiún raidió Gaeilge a bheadh dírithe ar an aos óg agus a chraolfadh ar bhonn náisiúnta. Fáiltíonn Raidió na Life roimh na moltaí a rinne saineolaithe ag an ócáid sheolta go gcuirfeadh an Stát maoiniú cuí ar fáil do Raidió na Life agus na stáisiúin deonacha eile atá ag craoladh do lucht éisteachta óg, le go mbeadh acmhainní dóthaineacha acu le baill foirne íoctha a bheith ag obair le hábhar craolacháin gairmiúil trí Ghaeilge a sholáthar don aos óg, ábhar a bheadh déanta ag foirne léiriúcháin ghairmiúla, ina measc, ceol don aos óg mar atá á chraoladh ag Raidió na Life ó bunaíodh an stáisiún sna naoidéag nóchaidí, podchraoltaí agus cláir chainte atá oiriúnach do dhaoine óga.

Dúirt Muiris Ó Fiannachta, Bainisteoir Raidió na Life:
“Fáiltím roimh mholadh an Chomhchoiste stáisiún raidió Gaeilge náisiúnta don aos óg a bhunú agus na hacmhainní cuí a chur ar fáil dó. Tá seasamh uathúil ag Raidió na Life mar stáisiún raidió Gaeilge uirbeach, nua-aimseartha atá ag soláthar réimse leathan de chláir is d’ábhar dírithe ar an aos óg agus ag seinm gach cineál seánra ceoil ó na 1990í i leith. Leis na hacmhainní cuí, is Raidió na Life a bheadh foirfe mar stáisiún le glacadh le ról dá leithéid ar bhonn náisiúnta. Tá ár stiúideonna úrnua i gcroílár Bhaile Átha Cliath againn, tá an t-infreastruchtúr craolacháin agus an trealamh againn, agus tá na scileanna agus an saineolas againn le glacadh leis an gcúram nua, mar aon le taithí breis is 25 bliain ag obair le daoine óga le seirbhís raidió a labhraíonn leo a chur ar fáil dóibh.

Tá sé thar a bheith tábhachtach dár ndóigh agus maoiniú poiblí á bheartú do thionscnamh mór mar seo – tionscnamh a imreoidh tionchar mór ar an nGaeilge i measc an aosa óig agus muid ag pleanáil do thodhchaí na Gaeilge – go nglactar san áireamh go bhfuil réimse leathan spéiseanna ag daoine óga agus go bhfuil ábhar éagsúil á lorg acu sa lá atá inniu ann ná mar a bhí fiú cúig bliana ó shin.

Tá sé tábhachtach go n-aithneoimís mar mheáin chumarsáide na Gaeilge go bhfuil na bealaí ina mbreathnaíonn daoine ar agus ina n-éisteann siad le hábhar closamhairc athraithe ó bhonn le blianta beaga anuas. Léiríonn an taighde is déanaí, mar shampla, gur ar ardáin Spotify agus YouTube a lorgaíonn agus a éisteann daoine faoi bhun 25 bliain d’aois le ceol. Is dúshlán mór is ea é sin dúinn go léir sna meáin chraolta traidisiúnta a aithint cad is “seirbhís don aos óg” ann agus tá sé tábhachtach go bhfaighimid é i gceart. Tá i bhfad níos mó ná pop-cheol amháin á lorg ag an éisteoir raidió óg sa lá atá inniu ann. Más ar na hardáin dhigiteacha ar nós Spotify agus YouTube atá daoine óga ag éisteacht le ceol, caithfimid bheith cinnte go bhfuil seirbhís nua do chainteoirí óga Gaeilge ar leibhéal náisiúnta oiriúnach dóibh, go bhfuil réimse leathan ábhair á chur ar fáil againn dóibh, agus gurb é an rud atá de dhíth orthu atá á sholáthar againn, seachas an rud a bhí á lorg ag daoine óga 10 nó 20 bliain ó shin.

Lenár dtaithí fada i Raidió na Life ag obair le daoine óga agus iad ag déanamh cláir ar bhonn deonach linn le breis agus 25 bliain anuas, caithfimid a fháil amach go díreach cad atá uathu agus muid ag smaoineamh ar sheirbhís nua náisiúnta a bhunú, acmhainní cearta a chur ina treo agus daoine a fhostú inti. Is tús maith é an moladh atá sa dtuarascáil seo go mbunófaí seirbhís óige Gaeilge ar bhonn náisiúnta. An chéad chéim eile atá le glacadh anois ná go bhfaighimid amach cén chineál seirbhíse go díreach atá uathu, agus tógáil air sin.”Stiúideo 1 Mic 1

Tá molta ag Raidió na Life thar na blianta go gcuirfeadh an Stát maoiniú breise ar fáil don stáisiún a chuirfeadh ar a chumas ní hamháin níos mó a dhéanamh mar stáisiún raidió uirbeach Gaeilge i mBaile Átha Cliath, áit a bhfuil sé ag craoladh go rathúil ar an mbanda FM le 26 bliain anuas, ach a chuirfeadh ar chumas an stáisiúin craoladh ar bhonn náisiúnta freisin agus seirbhís níos leithne a sholáthar d’éisteoirí óga go háirithe.

Beo anois!
Ag teacht gan mhoill...
GIOLCACHA IS DÉANAÍ
Ceannaigh Scair
Tacaigh le Raidió na Life inniu trí scair a cheannach.
Tacaigh linn